In gesprek over onderwijskwaliteit

De schoolleiding op het Vathorst College wil graag systematisch de kwaliteit van het onderwijs monitoren en ontwikkelen. Daarom doen verschillende lagen in de school lesobservaties. Bekijk hoe de school dit aanpakt.

Kwaliteiten en aandachtspunten

Sinds schooljaar 2017-2018 doen verschillende lagen in de school lesobservaties op het Vathorst College, namelijk docentbegeleiders, leidinggevenden, vakcollega’s en leerlingen. De leraar scoort ook zijn of haar eigen les. Uit deze observaties komen zowel kwaliteiten als aandachtspunten naar voren. Schoolopleider Tjitske Bergsma: “Dit levert concrete input op voor de gesprekscyclus en functiemix- en ontwikkeltrajecten. We vinden het echter belangrijk dat de lesobservaties niet worden gezien als beoordeling. Daarom zijn ze niet verplicht. We willen dat leraren zelf de meerwaarde van de observaties inzien, zodat we het gesprek kunnen aangaan over onderwijskwaliteit en zo lessen kunnen verbeteren.”

Digitale Observatie Tool

De lesobservaties doet de school met behulp van de Digitale Observatie Tool (DOT). Deze tool is gebaseerd op de zes indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs: klassenmanagement, consistente lesopbouw, interactief werken aan leerstofoverdracht, effectieve feedback op het leerproces, differentiatie en pedagogisch handelen. Tjitske: “Voordeel van de DOT is dat er de mogelijkheid is om schooleigen indicatoren toe te voegen in de tool. Omdat we bij ons op school werken met leerhuizen – in plaats van ‘gewone’ lessen – is de DOT voor ons erg geschikt.

Dezelfde taal spreken

De school heeft de wens om nog meer lesobservaties uit te voeren. Tjitske: “Ik wil in de toekomst een training aanbieden voor onze leraren, waarin aan bod komt hoe je een lesobservatie doet. Dit wil ik doen door met z’n allen een filmpje van een les te bekijken en deze te observeren aan de hand van de DOT. Door dit vervolgens gezamenlijk te bespreken, hoop ik dat iedereen inziet dat lesobservaties van toegevoegde waarde zijn om de dialoog over onderwijskwaliteit aan te gaan. Bijkomend voordeel van zo’n training is dat we meer dezelfde taal spreken bij het observeren.”

Zicht op onderwijskwaliteit

Schoolleider Jasmijn Kester: “Het bundelen van alle lesobservaties levert waardevolle informatie op voor onze kwaliteitszorg: het maakt inzichtelijk waar schoolbreed verbetering wenselijk is. We kunnen zo de ontwikkeling van de competenties van leraren zichtbaar maken op individueel, team- en schoolniveau. Hier kunnen we vervolgens weer strategisch hrm aan koppelen.” Tjitske: “Lesobservaties dragen enorm bij aan het zicht op de onderwijskwaliteit op je school.”