Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Schoolleiders voor de Toekomst.

Schoolleiders voor de Toekomst verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag zoals voor de uitvoering van haar dienstverlening en overeenkomsten, voor het nakomen van eventuele wettelijke verplichtingen of als u hier specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Schoolleiders voor de Toekomst hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Schoolleiders voor de Toekomst verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Schoolleiders voor de Toekomst te onderhouden en te verbeteren. Daarnaast neemt Schoolleiders voor de Toekomst passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

Schoolleiders voor de Toekomst verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

Schoolleiders voor de Toekomst bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Schoolleiders voor de Toekomst deze verzamelt of verwerkt.

Schoolleiders voor de Toekomst neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens degeldende privacywetgeving in acht. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar secretariaat@schoolinfo.nl.

Hoe verzamelt Schoolleiders voor de Toekomst persoonsgegevens

Schoolleiders voor de Toekomst verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf
Bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief, een app downloadt, zich opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Schoolleiders voor de Toekomst. Of als u zelf informatie plaatst op onze websites en/of socialmediakanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening
Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan Schoolleiders voor de Toekomst informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat Schoolleiders voor de Toekomst foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat Schoolleiders voor de Toekomst uw interacties registreert.

Schoolleiders voor de Toekomst maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website. 

Hoe gebruiken wij deze informatie

Schoolleiders voor de Toekomst verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van Schoolleiders voor de Toekomst die u zelf heeft aangevraagd;
  • u te informeren over verdere dienstverlening van Schoolleiders voor de Toekomst, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen u en Schoolleiders voor de Toekomst te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren. 
Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van Schoolleiders voor de Toekomst
Schoolleiders voor de Toekomst kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens Schoolleiders voor de Toekomst persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen. 

Met partners van Schoolleiders voor de Toekomst
In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten
In uitzonderlijke gevallen kan Schoolleiders voor de Toekomst gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Schoolleiders voor de Toekomst daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

U heeft in lijn met de AVG WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres secretariaat@schoolinfo.nl of met het secretariaat via telefoonnummer 030-232 48 90. 

Beveiliging van informatie

Schoolleiders voor de Toekomst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via secretariaat@schoolinfo.nl.

Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat Schoolleiders voor de Toekomst in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Schoolleiders voor de Toekomst u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op Schoolleiders voor de Toekomst-website geraadpleegd worden.